I. SŁOWNIK POJĘĆ

 1. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ARMA Marian Wąsowicz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9910195784, REGON 160187945 .

 2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną http://www.maszynymyjace.pl za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia.

 3. Konto – zbiór informacji o Kupującym, który dokonał rejestracji w ramach Sklepu, a także o czynnościach dokonywanych przez Kupującego w ramach Sklepu. T

 4. Kupujący, Klient – osoba korzystająca ze Sklepu, w tym zwłaszcza składająca Zamówienie za pośrednictwem Sklepu. Kupującymi mogą być w szczególności Konsumenci lub Indywidualni Przedsiębiorcy.

 5. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu Cywilnego).

 6. Indywidualny Przedsiębiorca (Przedsiębiorca na prawach Konsumenta) – Kupujący będący osobą fizyczną zawierającą umowę (w tym: umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla Kupującego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przezeń działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 7. Polityka Prywatności – dokument obejmujący szczegółowe informacje w zakresie zasad ochrony danych osobowych Kupujących przez Sprzedawcę, zamieszczony na stałe w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

 8. Regulamin – niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu

 9. Towar, produkt – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie.

 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 11. Formularz zamówienia - formularz dostępny w Sklepie, który umożliwia złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów

 13. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

 14. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży Towarów prezentowanych na stronie Sklepu.

 2. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane na stronie Sklepu w chwili składania Zamówienia.

 3. Ceny uwidocznione obok Towarów podawane są w polskich złotych ( PLN, ZŁ ) i zawierają podatek VAT w odpowiedniej stawce.

 4. Informacje dotyczące poszczególnych Towarów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zawartość Sklepu internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 5. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym Towar ) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).

 6. Sprzedający zapewnia, iż stosownie do obowiązujących przepisów prawa, zobowiązany jest do zapewnienia zgodności prezentowanych w ofercie Towarów z umową.

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ WARUNKI TECHNICZNE

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, 

  2. dostęp do poczty elektronicznej (e-mail),

  3. przeglądarka internetowa w najnowszej wersji, chyba że na stronach Sklepu wskazano inaczej,

  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript, 

  5. program do odczytu plików w formacie PDF.

 1. Ponadto w celu korzystania z niektórych Usług lub funkcjonalności Sklepu Internetowego lub korzystania z nich w pełny sposób, konieczna może być właściwa konfiguracja urządzenia oraz wyrażenie zgody na dostęp do usług lokalizacji w przeglądarce internetowej i/lub urządzeniu z którego Klient korzysta oraz zapewnienie dostępu przeglądarki do tych usług, zgodnie z informacją prezentowaną w Sklepie.

 2. Sprzedawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną dostępnych w Sklepie Internetowym może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

 3. Sprzedawca korzysta w Sklepie Internetowym z plików ,,cookies”, których stosowanie ma na celu w szczególności poprawne działanie stron internetowych Sklepu Internetowego czy dostarczenie Usług. Zasady wykorzystania plików ,,cookies” wraz z określeniem celów ich wykorzystania zostały określone w dokumencie Polityka Prywatności i wykorzystania plików ,,cookies” dostępnym w Sklepie Internetowym.

 4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

 5. Klient korzystając ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest w szczególności do:

  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, 

  2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam), 

  3. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy, 

  4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, 

  5. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, zasadami dobrych obyczajów oraz w sposób niezagrażający dobrą osobistym Sprzedawcy, jakichkolwiek osób lub podmiotów trzecich bądź innym prawom oraz uzasadnionemu interesowi Sprzedawcy

 1. KONTO KLIENTA

 1. Klient ma możliwość założenia i prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym.

 2. Założenie i prowadzenie Konta jest nieodpłatne.

 3. Konto zawiera dane podane przez Klienta i jego historię zakupową, status Zamówień oraz może również zawierać inne informacje.

 4. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Sklepie Internetowym.

 5. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta.

 6. Klient jest zobowiązany do wprowadzania w Sklepie Internetowym, w tym w formularzu rejestracyjnym Konta wyłącznie danych aktualnych, zgodnych ze stanem faktycznym, nieprowadzających w błąd oraz do niezwłocznego informowania o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Sprzedawcy danych lub dokonywania samodzielnie zmiany tych danych za pomocą dostępnych w Koncie funkcjonalności.

 7. W celu poprawnego zakończenia rejestracji Konta, Klient może zostać również poproszony, o dokonanie dodatkowej aktywacji Konta, w tym z wykorzystaniem poczty e-mail lub wiadomości SMS, zgodnie z informacjami wyświetlanymi w Sklepie.

 8. Ten sam Klient nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej.

 9. Posiadanie Konta nie jest warunkiem składania Zamówień w Sklepie Internetowym

 1. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Sprzedawca umożliwia kontakt oraz składanie Zamówień za pośrednictwem Sklepu wypełniając interaktywny formularz zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep należy dodać wybrany Towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu,

  1. potwierdzić całkowitą kwotę do zapłaty - obejmującą cenę Towarów oraz cenę ich wysyłki według wybranej metody dostawy.

  2. uzupełnić formularz Zamówienia o dane niezbędne celem zawarcia umowy sprzedaży Towarów (w przypadku Klientów, którzy nie zarejestrowali Konta) lub potwierdzić aktualność owych danych (w przypadku Klientów posiadających Konto).

  3. określić sposób dostawy i sposób płatności;

  4. zaakceptować aktualną treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności oraz w przypadku wyboru dodatkowego ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia z Polityką Prywatności Ubezpieczyciela;

  5. w przypadku podjęcia ostatecznej decyzji o zakupie Towarów na warunkach wyświetlonych przez Sklep, Kupujący powinien zatwierdzić zakup i płatność.

 1. Dokonanie czynności, o których mowa w §4 ust. 2 powyżej, jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Kupującego oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów umieszczonych w koszyku, po wyświetlonych przez Sklep cenach.

 2. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje automatyczny e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia u Sprzedawcy – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia, w tym:

  1. Informacje zawarte w samym Zamówieniu;

  2. Regulamin i Politykę Prywatności;

  3. Formy płatności;

  4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów na trwałym nośniku (plik.pdf).

 3. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego niezgodności w przesłanej przez Sklep informacji, o której mowa powyżej, Sprzedawca prosi o kontakt telefoniczny pod numer telefonu wskazany w ust. 1 lub kontakt za pomocą poczty e-mail - w celu skorygowania niezgodności.

 4. Niezwłocznie po zweryfikowaniu Zamówienia, Sprzedawca wysyła do Klienta na podany adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji lub z informacją o nie przyjęciu zamówienia do realizacji wraz z podaniem przyczyn. W przypadku potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na ustalonych warunkach.

 5. Do czasu, gdy Towar nie został jeszcze wysłany, Klient może zwrócić się do Sprzedawcy o modyfikację zakresu Zamówienia. W takim wypadku, jeżeli Sprzedawca zaakceptuje modyfikację, dochodzi do stosownej zmiany umowy sprzedaży Towarów.

 1. DOSTAWA

 1. Koszt dostawy Towaru na terenie kraju (koszty przesyłki) przedstawiony jest w procesie składania zamówienia i uzależniony jest on od wybranej przez Kupującego metody dostawy Towaru.

 2. Sprzedawca nie realizuje wysyłek poza granice Polski.

 3. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów za pośrednictwem Kuriera. Dostawa następuje jedynie na terenie Polski, na adres wskazany przez Kupującego, a w przypadku wyboru opcji Odbiór osobisty – w Punkcie wskazanym na stronach sklepu w zakładce "Kontakt"

 4. Czas dostawy Zamówienia przez Sprzedawcę jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Towaru i liczony jest od dnia (początek biegu terminu dostawy):

  uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy - w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności „z góry” (w tym np. przelewem, poprzez płatności elektroniczne lub kartą płatniczą).

 1. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w chwili ostatecznej akceptacji danych w formularzu zamówienia. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy lub Towaru. Rozliczenia transakcji, co do których Klient dokonał wyboru płatności kartą płatniczą, przelewem elektronicznym lub za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego przeprowadzane są za pośrednictwem właściwych serwisów.

 2. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, który wybrał płatność z góry ( przelewem elektronicznym, za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego ) - Dział Obsługi Klienta Sprzedawcy może skontaktować się z Klientem telefonicznie lub droga mailową celem przypomnienia o płatności.

VIII. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Sprzedawca może informować Kupującego o statusie Zamówienia w toku jego realizacji, w szczególności wysyłając wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail, SMS lub kontaktując się telefonicznie – w zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy.

 2. Sprzedawca po zawarciu umowy sprzedaży Towarów wystawi i wyda Kupującemu dokumenty wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym zwłaszcza dokument fiskalny ( fakturę VAT ). Kupujący wyraża zgodę na wystawienie przez Sprzedawcę dokumentu fiskalnego ( faktury VAT) w formie elektronicznej. Dokument ten zostanie udostępniony Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wiadomość e-mail od Sprzedawcy.

 3. W przypadku cofnięcia przez Kupującego zgody, o której mowa w ust. 2, a także w innych uzasadnionych przypadkach (jak np.: wystąpienie trudności technicznych itd.) – Sprzedawca wystawi dokument fiskalny ( fakturę VAT ) w formie papierowej i doręczy ją Kupującemu za pośrednictwem poczty tradycyjnej w terminie 7 dni od dnia dokonania sprzedaży.

IX. SPRAWDZENIE PRZESYŁKI PRZEZ KUPUJĄCEGO

 1. Klient w momencie odbioru przesyłki z zamówionym Towarem sprawdza, czy przesyłka nosi ślady uszkodzenia oraz czy przesłany Towar nie jest uszkodzony. Jeżeli przesyłka nosi ślady uszkodzenia, zaleca się sporządzenie z udziałem przewoźnika (kuriera) protokołu uszkodzenia przesyłki, lub umieszczenia przesyłki z powrotem w punkcie odbioru/skrytce, co uprawdopodobni iż szkoda powstała podczas przewozu Towaru.

 2. Prawidłowo sporządzony protokół szkody (prawidłowo opisany stan opakowania otrzymanego towaru) znacznie usprawni ustalenie momentu powstania szkody oraz złożenie reklamacji w firmie kurierskiej. Po spisaniu raportu szkody lub umieszczeniu z powrotem przesyłki w punkcie odbioru/skrytce należy niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez wiadmość mailową wysłaną na adres sklep@arma.biz.pl.

 3. Klient może odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki. W takim wypadku bardzo ważne jest, aby niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę pod adresem sklep@arma.biz.pl

 4. W przypadku trudności ze sprawdzeniem Towaru lub odmowy spisania protokołu szkody przez kuriera, Sprzedawca zaleca spisanie danych osobowych pracownika firmy kurierskiej (imienia, nazwiska oraz numeru telefonu) i niezwłoczne przekazanie tej informacj na adres sklep@arma.biz.pl

 5. Odpowiedzialność za przypadkowe zaginięcie lub przypadkowe pogorszenie jakości towarów w czasie transportu do momentu ich wydania Kupującemu będącemu konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, ponosi Sprzedający.

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ("ZWROT" TOWARU)

 1. Kupujący mający status Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcy może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania Towaru, tj. od dnia wejścia w fizyczne posiadanie Towaru przez Kupującego lub:

  1. w przypadku, gdy Kupujący złoży jedno Zamówienie obejmujące wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub częściami, termin czternastodniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części;

  2. w przypadku, gdy Kupujący złoży jedno Zamówienie obejmujące dostarczenie Towarów partiami lub w częściach, termin czternastodniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniej partii lub części.

 1. Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru następuje poprzez złożenie Sprzedawcy przez Kupującego jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie takie może zostać sporządzone na formularzu, dostępnym na stronie sklepu w zakładce „Zwrot towaru”

 2. Oświadczenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@arma.biz.pl.

 3. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Kupującemu w wypadkach określonych w obowiązujących przepisach, a to zwłaszcza w odniesieniu do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 4. W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny Kupujący ma obowiązek zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy na adres wskazany w formularzu odstąpienia na podstronie „Zwrot i wymiana” lub przekazać go osobie uprawnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, iż sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

 5. Kupujący ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w wysokości równej opłacie za nadanie przesyłki kurierem lub za pomocą innego środka, wybranego przez Kupującego.

 6. Kupujący, w przypadku zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem, o którym mowa w §9 ust. 1 niniejszego Regulaminu, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 7. Wszystkie dokonane przez Kupującego płatności zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 8. Płatności, o których mowa w ust. 9 powyżej, zostaną zwrócone tym samym sposobem, jakiego użył Kupujący, chyba, że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  XI. REKLAMACJA TOWARU

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności ustawowej Sprzedawcy są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym oraz Ustawie o Prawach Konsumenta.

 2. W przypadku reklamacji Towaru zakupionego przez Kupującego na podstawie umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar zakupiony zgodnie ze zdaniem poprzednim wobec Kupującego niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

 3. W przypadku reklamacji Towaru zakupionego przez Klienta na podstawie umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a - 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

 4. Poza odpowiedzialnością ustawową na Towar może zostać udzielona gwarancja – jest to odpowiedzialność umowna (dodatkowa) i można z niej skorzystać, gdy dany Towar jest objęty gwarancją. Więcej informacji dotyczący gwarancji zawartych jest w § 12 Regulaminu.

 5. Reklamacje dotyczące Towaru można składać między innymi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@arma.biz.pl

 6. W treści zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący powinien, w miarę możliwości, podać:

  1. dane kontaktowe Kupującego,

  2. żądania Kupującego względem Sprzedawcy w związku z reklamacją,

  3. nr dokumentu fiskalnego (faktury VAT ) wystawionego w odniesieniu do Towaru, którego dotyczy reklamacja, lub jego kserokopię

  4. opis wady, w tym zwłaszcza: na czym wada polega, kiedy się ujawniła

  5. czego Kupujący żąda w związku ze złożeniem reklamacji

  6. podstawę roszczeń Klienta (np. rękojmia, gwarancja)

  7. przy czym brak któregokolwiek z powyższych elementów w zgłoszeniu reklamacyjnym, dokonanym przez Kupującego będącego Konsumentem lub Indywidualnym Przedsiębiorcą, nie stanowi przeszkody dla rozpatrzenia reklamacji. Przesłanie kompletnej dokumentacji może jednak przyspieszyć postępowanie.

 7. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.

 8. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub Towar) związane z przedmiotem reklamacji. Sprzedawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

 9. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

  XII. GWARANCJA

 1. Towary dostępne w Sklepie mogą być objęte gwarancją – informacja o tym jest dostępna w opisie danego Towaru na stronie Sklepu. Warunki gwarancyjne zawarte są także na stronie Sklepu w zakładce Gwarancje

 2. Gwarancja może być udzielona przez Sprzedawcę lub inny podmiot niż Sprzedawca (np. przez producenta lub dystrybutora). Szczegółowe warunki dotyczące odpowiedzialności na podstawie gwarancji, w tym także dane podmiotu odpowiedzialnego za realizację gwarancji oraz podmiotu uprawnionego do skorzystania z niej są dostępne w opisie gwarancji, np. w karcie gwarancyjnej lub w innym miejscu dotyczącym udzielenia gwarancji.

 3. Sprzedawca wskazuje, że w przypadku braku zgodności Towaru z umową Kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt Sprzedawcy oraz że gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

 4. W przypadku Towarów objętych gwarancją innego podmiotu niż Sprzedawca (np. Producenta Towaru ) Kupujący może skierować roszczenie z tytułu tej gwarancji zgodnie z jej warunkami, lub skorzystać z możliwości zgłoszenia roszczenia u Sprzedawcy. Zgłoszenie gwarancyjne można wykonać między innymi poprzez kontakt telefoniczny ze sklepem lub wysłanie wiadomości e-mail na adres sklep@arma.biz.pl

 5. W przypadku Towarów objętych gwarancją innego podmiotu niż Sprzedawca (np. producenta) uprawnienia z tego tytułu wykonywane są zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym, zgłaszane i rozpatrywane bezpośrednio przez podmiot będący gwarantem.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem lub Indywidualnym Przedsiębiorcą, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom lub Indywidualnym Przedsiębiorcom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

 3. Sprzedawcy przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu (w tym: załączników do Regulaminu) – z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uważa się w szczególności:zmianę funkcjonalności Sklepu, zmianę obowiązujących przepisów prawa, zmianę profilu działalności Sprzedawcy, zmianę rodzaju lub zakresu świadczeń (towarów lub usług) oferowanych za pośrednictwem Sklepu, bądź też sposobu realizacji owych świadczeń.

 4. Kupujący, którzy dokonali rejestracji i założyli Konto zostaną poinformowani o zmianach Regulaminu, dokonanych zgodnie z ust. 4, przy dokonaniu pierwszego logowania lub w formie odrębnego oświadczenia Sprzedawcy. W razie braku akceptacji zmian, Kupujący może przesłać Sprzedawcy stosowne oświadczenie – co skutkuje niezwłocznym usunięciem Konta.

 5. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Kupujących, a w szczególności pozostaną bez wpływu na złożone Zamówienia - które zostaną zrealizowane na zasadach dotychczasowych.

 6. Regulamin obowiązuje od dnia 13.02.2024.